Vladimir Yankilevsky 1938–2018

Mutants (Sodom and Gomorrah): “Dri!”, 1978