Vladimir Yankilevsky

Illustrations to the book: Saltykov-Schedrin. “Istoriya odnogo goroda” (History of one city), 1967